Tin Tức

Hoàn tất sát nhập Kỳ Long – Tàng Long

Hoàn tất sát nhập máy chủ
KỲ LONG – TÀNG LONG
Người chơi máy chủ TÀNG LONG đăng nhập game bằng máy chủ KỲ LONG
Người chơi máy chủ TÀNG LONG pm facebook Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 21/02

Kiếm Thế