Tin Tức

Hoàn tất sát nhập một số máy chủ 19/07

Hoàn tất sát nhập máy chủ
MAI LONG – YÊU LONG
ĐẠO LONG – BÀN LONG
Người chơi máy chủ YÊU LONG đăng nhập game bằng máy chủ MAI LONG
Người chơi máy chủ BÀN LONG đăng nhập game bằng máy chủ ĐẠO LONG
Người chơi máy chủ YÊU LONG và BÀN LONG pm facebook Kiếm Thế Hỏa Long đọc tên tài khoản để nhận hỗ trợ sát nhập
Dòng hỗ trợ sát nhập chỉ tồn tại đến 08h15 21/07

Kiếm Thế