Tin Tức

Sát nhập máy chủ Bạo Long – Đằng Long 22/10

Sát nhập máy chủ
BẠO LONG – ĐẰNG LONG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiến : 15h00 đến 16h00 22/10/2017
Các nhân vật máy chủ ĐẰNG LONG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Long để hiểu rõ.

Kiếm Thế