Tin Tức

Sát nhập máy chủ Xích Long – Vương Long 14/12

Sát nhập máy chủ
XÍCH LONG – VƯƠNG LONG
Thời gian bảo trì sát nhập dự kiện : 15h00 đến 16h00 14/12/2017
Các nhân vật máy chủ VƯƠNG LONG vui lòng dùng đồng trên người mua thành tiền đồng may mắn tại Trân và nhận tất cả thư trước giờ sát nhập khi sát nhập nếu ai không làm như trên chúng tôi sẽ không đền bù đồng và item trong thư đã mất!!
Mọi thắc mắc xin vui lòng pm FaceBook Kiếm Thế Hỏa Long để hiểu rõ.

Kiếm Thế